Titulní stránkaVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro platby související s přihlášením účastníka na kongres, seminář, sympozium, příp. sjezd (dále jen „Akce“) na www.meritiskonference.cz (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem portálu www.meritiskonference.cz je společnost Meritis s.r.o., IČ 26716305,
DIČ CZ26716305, se sídlem Praha 4, Obrovského 644/3, PSČ 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89209 (dále jen „poskytovatel“).

1.2 Kontaktní údaje poskytovatele jsou Meritis s.r.o., Praha 4, Obrovského 644/3, PSČ 141 00,
email: info@meritis.cz, tel: +420 272 774 065

1.3 Meritis umožňuje účastníkovi Akce úhradu poplatků souvisejících s Akcí, jako jsou např. registrační/ účastnický poplatek, ubytování, společenský večer. Poplatky účastníka akce sám účastník volí na přihlašovacím portálu Akce, kde jsou pro každou Akci samostatně určené a nabízené.

1.5 Meritis zajistí účastníkovi účast na Akci a zvolené a uhrazené služby.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Účastník je osoba, která má zájem zúčastnit se Akce a bere na vědomí, že účast na akci je podmíněna platbám, které jsou jednotlivě vypsané na webovém portálu Akce. Zvolením plateb souhlasí s úhradou plateb poskytovateli.

2.2 Poskytovatel je agentura, která je odpovědná za organizační zajištění Akce. Pro účastníky poskytuje
a zajišťuje za úplatu různé služby a vybírá registrační/ú­častnické poplatky.

3 INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

3.1 Odesláním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami
a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.2 Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze následně upravit. O požadovaných úpravách je nutné poskytovatele uvědomit zasáním e‐mailu na adresu uvedenou u Akce nebo na mail info@meritis.cz. Možnost dodatečných úprav podléhá storno podmínkám uvedeným u Akce. Případná odchylná ujednání mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3 Poskytovatel může znění všeobecných obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel informuje spotřebitele o změně všeobecných obchodních podmínek jejich zveřejněním na webových stránkách Akce.

4 UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH

4.1 Obsahem smluvního vztahu je závazek poskytovatele poskytnout účastníkovi služby specifikované
na webovém portálu www.meritiskonference.cz. Spotřebitel se zavazuje zaplatit za objednané služby sjednanou cenu na účet poskytovatele.

4.2 Objednávka účastníka je návrhem na uzavření smlouvy na poskytnutí služby poskytovatelem. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele účastníkovi s jeho návrhem. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek www.meritiskonference.cz.

4.3 Předmětem objednávky jsou služby související s Akcí a registrační poplatek. Před odesláním objednávky
je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena nabízených služeb jsou vždy uvedeny na portále www.meritiskonference.cz u příslušné Akce.

5.2 Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy jsou vždy uvedena také v objednávce.

5.3 Cenu nabízených služeb je možné uhradit bankovním převodem nebo online platbou.

5.4 Pro účel online platby může účastník využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví zvolené banky. Účastník prostřednictvím intenet bankingu odešle svoji platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Paytments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Účastník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uskutečnění objednávky, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení
od smlouvy musí být poskytovateli odesláno nejpozději 14. den od potvrzení objednávky, a to písemně na adresu kanceláře poskytovatele:
Meritis s.r.o.
Obrovského 644/3, 141 00 Praha 4
IČ: 26716305
nebo e‐mailem na adresu
info@meritis.cz.

Po této lhůtě lze stornovat objednávku dle storno podmínek uvedených na portálu Akce.

6.2 Při splnění všech výše uvedených podmínek odstoupení od smlouvy budou peníze zaslány převodem
na bankovní účet sdělený účastníkem, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

7 ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY, REKLAMACE

7.1 Poskytovatel se zaručuje uvádět na webovém portálu Akce přesné ceny za veškeré nabízené služby.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za chybně vyplněné údaje účastníkem v objednávce (např. chybně vyplněná
e‐mailová adresa). V případě, že účastník chybně vyplní údaje v objednávce, a v důsledku chybného vyplnění údajů vznikne účastníkovi škoda, poskytovatel za vzniklou škodu neodpovídá.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje účastníků, které účastníci zadají při registraci nebo při uzavření smlouvy.

8.2 Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

8.3 Účastník souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které vyplnil v registračním formuláři nebo
ve smlouvě. Účastník souhlasí zejména se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo, adresa (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

8.4 Účastník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Meritis s.r.o., a to výlučně pro účely a potřeby předmětné Akce. Účastník není oprávněn odmítnout poskytnutí Osobních údajů pro výše uvedené účely.

8.5 Účastník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.7 Účastník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné.

8.8 Účastník potvrzuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti Meritis s.r.o.

8.9 V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Účastník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.10 Požádá‐li Účastník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi účastníkem
a poskytovatelem při uzavírání smluv na časově omezené využití služeb prostřednictvím internetového portálu www.meritiskonference.cz. Účastník svým vstupem na portál www.meritiskonference.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit. V případě, že účastník nesouhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, je povinen ihned ukončit jakékoli používání portálu www.meritiskonference.cz. Jakékoliv použití portálu www.meritiskonference.cz účastníkem bude považováno
za souhlas s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí především občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.meritiskonference.cz se řídí právním řádem České republiky.

9.3 Je‐li nebo stane‐li se některé z ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.

9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.